Privacyverklaring

De Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken, gevestigd aan De Brand 10-19 3823 LH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken
De Brand 10-19 3823 LH Amersfoort stichtingnipw.nl
Heeft u vragen over onze privacyverklaring?
Neem dan contact met ons op via info@stichtingnipw.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stichtingnipw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bewaartermijnen

Indien uw gegevens bij ons zijn opgeslagen en er is geen actieve relatie meer tussen u en Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken dan zullen wij uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is of wettelijk vereist; als er geen actieve relatie meer is en alle zaken zijn afgewikkeld worden uw gegevens uiterlijk zeven jaar bewaard . Als u een verzoek heeft gedaan om uw gegevens eerder te laten verwijderen en er zijn geen wettelijke of andere verplichtingen om uw gegevens te bewaren, zullen uw gegevens op uw verzoek eerder verwijderd worden. Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw eigen browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken en heeft u het recht op het overdragen van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere organisatie van uw keuze te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stichtingnipw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stichtingnipw.nl.